Портал новин

Шепетівські вогнеборці завітали до військового ліцею

Лі­ній­ка, від­кри­ті уро­ки зі за­лу­чен­ням спе­ці­аліс­тів по ци­віль­но­му за­хис­ту, ком­плексні тре­ну­ван­ня, ек­скур­сії в по­жеж­ну та вій­сько­ву час­ти­ни, пе­рег­ляд кі­но­філь­мів — все це че­ка­ло уч­нів Ше­пе­тівсь­ко­го нав­чаль­но-ви­хов­но­го ком­плек­су № 3 у скла­ді «За­галь­но­ос­вітня шко­ла І-І­ІІ сту­пе­нів ім. Н. Ри­ба­ка та лі­цей з по­си­ле­ною вій­сько­во-фі­зич­ною під­го­тов­кою» в день ци­віль­но­го за­хис­ту сьогод­ні, 19 квіт­ня.

День ци­віль­но­го за­хис­ту роз­по­чав­ся із за­галь­нош­кіль­ної лі­ній­ки. На ній уч­ням по­яс­ни­ли, що ос­новним зав­данням є нав­чи­ти­ся ді­яти зіб­ра­но та рі­шу­че, не роз­гу­би­ти­ся у ви­пад­ку ви­ник­нення над­зви­чай­ної си­ту­ації. Се­ред зап­ро­ше­них бу­ли при­сут­ні й ря­ту­валь­ни­ки.

Ци­віль­ний за­хист — фун­кція дер­жа­ви, спря­мо­ва­на на за­хист на­се­лен­ня, те­ри­то­рій, нав­ко­лишнього при­род­но­го се­ре­до­ви­ща та май­на від над­зви­чай­них си­ту­ацій шля­хом за­по­бі­ган­ня та­ким си­ту­аці­ям. Для цього сьогод­ні з ва­ми бу­дуть про­во­ди­ти ро­бо­ту для прак­тично­го від­пра­цю­ван­ня, — про це у сво­єму вис­ту­пі ска­зав Ва­дим Гри­го­рен­ко, го­лов­ний ін­спек­тор Ше­пе­тівсь­ко­го район­но­го сек­то­ру Го­лов­но­го уп­равлін­ня Дер­жавної Служ­би Ук­ра­їни з над­зви­чай­них си­ту­ацій.

 

По­тім прой­шли те­ма­тич­ні уро­ки, під час яких на­га­да­ли про ос­новні пра­ви­ла без­пе­ки. При­мі­ром, дру­гок­ласни­кам го­лов­ний ін­спек­тор Ва­дим Гри­го­рен­ко про­вів май­стер-клас із одя­ган­ня про­ти­га­за. На­га­дав й про те, як ді­яти в над­зви­чай­них си­ту­аці­ях та за яким но­ме­ром те­ле­фо­ну­ва­ти у та­ких ви­пад­ках. Під час ді­ало­гу діт­ла­хи роз­по­ві­да­ли свої іс­то­рії, про те, що і ко­ли во­ни ба­чи­ли над­зви­чай­но­го та як ді­яли. Стар­шоклас­ни­ків, ок­рім ос­нов ци­віль­но­го за­хис­ту, ці­ка­ви­ла й са­ма про­фе­сія ря­ту­валь­ни­ка. Нав­ко­ло ці­єї те­ми ве­ли­ся жва­ві об­го­во­рен­ня.

За­га­лом, про­тя­гом дня шко­ля­рі по­чу­ли нас­та­но­ви та по­ра­ди що­до без­пе­ки жит­тє­ді­яль­нос­ті, та­кож в ос­вітньому зак­ла­ді під­би­ва­ли під­сумки ро­бо­ти уч­нів, вчи­те­лів та пер­со­на­лу з ос­нов ци­віль­но­го за­хис­ту. Ок­рім то­го, в хо­лі шко­ли вста­нов­ле­но те­ма­тич­ну вис­тавку за­со­бів пер­шої ме­дич­ної до­по­мо­ги.

Джерело: ГУДСНС України у Хмельницькій області.