Портал новин

На Шепетівщині розшукують 24-річного хлопця

Слід­чим від­ді­лом Ше­пе­тівсь­ко­го ВП про­во­дить­ся до­су­до­ве роз­слі­ду­ван­ня у кри­мі­наль­но­му про­вад­женні за оз­на­ка­ми кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­шен­ня пе­ред­ба­че­но­го ч. 1 ст. 115 КК Ук­ра­їни — умис­не вбивс­тво.

За ін­форма­ці­єю слід­чо­го від­ді­лу 31 груд­ня 2017 ро­ку 24-річ­ний жи­тель се­ла Хро­лин Ше­пе­тівсь­ко­го району Ціпцюра Максим Леонідович близько 11:30 вий­шов із до­му в невідомому напрямку і не по­вер­нувся.  Будь­-яка ін­форма­ція про міс­це  зна­ход­ження Максима не вста­нов­ле­на до тепершього часу.

ФОТО: Шепетівський відділ ГУНП в Хмельницькій області

Зріст Максима 176–178 см,  приб­лизно 75 кг. Ху­дор­ля­вої ті­ло­бу­до­ви, має го­лу­бий ко­лір очей,  тем­но-ру­ся­ве волосся, зав­жди носив ко­рот­ку стриж­ку. На ті­лі хлопця є шрам від опе­ра­ції з ви­да­лен­ня апен­диксу, спра­ва на го­ло­ві три за­ли­си­ни і шра­ми, на пра­вій бро­ві — шрам, ви­ще пра­вої бро­ви — ко­сий шрам 4 см. На обох но­гах  є пля­ми ко­рич­не­во­го кольору. На пра­вій ру­ці зі зво­рот­ної сто­ро­ни пе­ред­пліч­чя — рва­ний ко­сий ру­бець про­тяж­ністю 6 см.